วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556

                                    การอ่านphonetic


การอ่านออกเสียงตัวอักษรแบบ Phonetic Alphabet เพื่อลดความสับสนในการสื่อสารคำที่ออกเสียงคล้ายกัน เช่น E (อี), D (ดี) หรือ P (พี) ผู้ฟังอาจสับสนในการสื่อสาร จึงมีการกำหนดการอ่านออกเสียงให้กับตัวอักษรภาษาอังกฤษในแต่ละตัวดังนี้
A    ALFA        อัล ฟ่า
B    BRAVO    บรา โว่
C    CHARLIE    ชา ลี
D    DELTA    เดล ต้า
E    ECHO        เอค โค่
F    FOXTROT    ฟอกซ์ ทรอด
G    GOLF        กล๊อฟ
H    HOTEL    โฮ เท็ล
I    INDIA        อิน เดีย
J    JULIET    จู เลียต
K    KILO        กิ โล
L    LIMA        ลิ ม่า
M    MIKE        ไม๊ค์
N    NOVEMBER    โน เว็ม เบอร์
O    OSCAR    ออส ก้าร์
P    PAPA        ปา ป้า
Q    QUEBEC    คี เบ็ค
R    ROMEO    โร มี โอ
S    SIERRA    เซีย ร่า
T    TANGO    แทง โก้
U    UNIFORM    ยู นิ ฟอร์ม
V    VICTOR    วิค ต้าร์
W    WHISKEY    วิส กี้
X    X-RAY    เอ๊กซ์ เรย์
Y    YANKEE    แยง กี้
Z    ZULU        ซู ลู

โดยปกติแล้วการอ่านออกเสียงแบบ Phonetic Alphabet จะออกเสียงตามหลักสากลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น แต่อาจยกเว้นในบางกลุ่มผู้ใช้งานที่ออกเสียงออกเสียงเป็นอย่างอื่น เช่น H ออกเสียงว่า ฮ่องกง หรือ J อ่านออกเสียงว่า เจแปน ถือว่าไม่ผิดกติกาแต่อย่างใด แต่เมื่อใช้ในกิจการที่เป็นสากลอย่างวิทยุสมัครเล่นควรใช้อย่างสากลจะดีกว่า
การใช้งาน Phonetic Alphabet จะพบเห็นได้ในการเรียกนามเรียกขานของนักวิทยุสมัครเล่น หรืออากาศยานเป็นต้น เช่น HS3UKA อ่านออกเสียงว่า โฮเท็ล เซียร่า ทรี ยูนิฟอร์ม กิโล อัลฟ่า หรือ HS-BAQ อ่านออกเสียงว่า โฮเท็ล เซียร่า บราโว่ อัลฟ่า คีเบ็ค
                       

                                               ตารางการออกเสียง

Symbols เทียบ ตัวอย่างคำ Pronunciation
b bay/beɪ/
d deed/diːd/
f fab/fæb/
g get/get/
h hi/haɪ/
j Yale/jeɪl/
k cat/kæt/
l lab/læb/
m me/mi/
n nice/naɪs/
p pet/pet/
r rat/ræt/
s ส,ซ so/səʊ/
t tan/tæn/
ʈ̬ ดท better/bet ̬.ɚ/ US
v วฟ,วฝ van/væn/
w won/wʌn/
z ซ" zero/zɪr.oʊ/
june/dʒun/
ŋ sing/sɪŋ/
ð ดต that/ðæt/
θ ตท think/θɪŋk/
ʃ ช1 she/ʃi:/
ɜ ช2 visual/vɪʒ.u.əl/
ช3 china/tʃaɪ.nə/

เพิ่มเติมเรื่องการออกเสียงแบบ American English กับแบบ British English จะมีการออกเสียงที่แตกต่างกัน เช่น การออกเสียงตัว R สำหรับแบบอเมริกาจะออกเสียงRเสมอ แต่สำหรับแบบบริทิชจะไม่ออกเสียงR เว้นแต่คำนั้นมีเสียงสระตามหลัง เช่นคำว่า car แบบUK ออกเสียงว่า /kɑ: / ส่วนแบบUS จะออกเสียงว่า /kɑ:r/